Śledź nas na:Czasowniki nieregularne

Lista czasowników nieregularnych wraz z tłumaczeniem.

Be Was/Were Been Być

Bear Bore Borne Znosić

Beat Beat Beaten Bić

Become Became Become Stawać się

Begin Began Begun Zaczynać

Bend Bent Bent Schylać się

Bind Bound Bound Związać

Bite Bit Bitten Gryźć

Blow Blew Blown Dmuchać

Break Broke Broken Złamać

Bring Brought Brought Przynieść

Build Built Built Budować

Burn Burnt Burnt Spalić

Burst Burst Burst Wybuchać

Buy Bought Bought Kupować

Catch Caught Caught Łapać

Choose Chose Chosen Wybierać

Come Came Come Przyby

Cost Cost Cost Kosztować

Creep Crept Crept Pełzać

Cut Cut Cut Obcinać

Deal Dealt Dealt Rozdawać

Dig Dug Dug Kopać

Do Did Done Robić

Draw Drew Drawn Ciągnąć

Dream Dreamt Dreamt Śnić

Drink Drank Drunk Pić

Drive Drove Driven Kierować

Eat Ate Eaten Jeść

Fall Fell Fallen Spaść

Feed Fed Fed Karmić

Feel Felt Felt Czuć

Fight Fought Fought Walczyć

Find Found Found Znależć

Fly Flew Flown Lecieć

Forbit Forbade Forbidden Zakazywać

Foresee Foresaw Foreseen Przewidzieć

Foretell Foretold Foretold Przepowiadać

Forget Forgot Forgotten Zapomnieć

Forgive Forgave Forgiven Wybaczyć

Freeze Froze Frozen Marznąć

Get Got Got Dostać

Give Gave Given Dawać

Go Went Gone Iść

Grow Grew Grown Sądzić

Hang Hung Hung Powiesić

Hawe Had Had Mieć

Hear Heard Heard Słuchać

Hide Hid Hidden Ukrywać

Hit Hit Hit Uderzyć

Hold Held Held Trzymać

Hurt Hurt Hurt Trzymać

Keep Kept Kept Trzymać

Know Knew Known Poznać

Lay Laid Laid Połorzyć

Leave Left Left Zostawić

Lend Lent Lent Zostawiać

Lend Lent Lent Pożyczać

Let Let Let Pozwalać

Lose Lost Lost Pożyczyć

Make Made Made Zrobić

Meet Met Met Spotkać

Pay Paid Paid Płacić

Put Put Put Kłaść

Read Read Read Czytać

Ride Rode Ridden Jechać

Ring Rang Rung Dzwonić

Run Ran Run Biec

Say Said Said Mówić

See Saw Seen Widzieć

Sell Sold Sold Sprzedawać

Send Sent Sent Wysyłać

Shine Shone Shone Świecić

Sing Sang Sung Śpiewać

Sit Sat Sat Siedzieć

Sleep Slept Slept Spać

Speak Spoke Spoken Mówić

Spend Spent Spent Spędzić

Stand Stood Stood Stać

Steal Stole Stolen Kraść

Swim Swam Swum Pływać

Take Took Taken Brać

Teach Taught Taught Nauczyć

Tell Told Told Mówić

Think Thought Thought Myśleć

Think Thought Thought Myśleć

Understand Understood Understood Rozu-mieć

Wake up Woke up Woken up Obudzić się

Wear Wore Worn Nosić

Win Won Won Wygrać

Write Wrote Written PisaćZobacz także