Śledź nas na:Czasy w języku angielskim
5. PRESENT PERFECT CONTINUOUS HAVE / HAS + BEEN + IV-ing

Gdy mówimy o czynności rozpoczętej w konkretnym momencie w przeszłości i trwającej nadal.

! He has been taking the apples since ten o’clock. On zbiera te jabłka od godziny 10.

! I have been waiting for you since 6 o’clock. Cekam na ciebie od godziny 6.

! I have been waiting for you for six hours. Czekam na ciebie od sześciu godzin.

? How long have you been waiting for me? Jak długo czekasz na mnie?

- They haven’t been playing tennis for 5 hours. Oni nie grają w tennis od 5 godzin.6. PAST CONTINUOUS (I, he, she, it) WAS / (we, you, they) WERE + IV-ing

! Yesterday at six I was taking apples. Wczoraj o szóstej brałem jabłka. (niedokonany) wasn,t, weren’t

- They weren’t taking apples when Tom came. Oni nie brali jabłek gdy Tom przyszedł.

? Where was she taking apples? Gdzie ona brała jabłka?

! She was taking apples when they were taking grapes. Ona brała jabłka gdy oni brali winogrona.

?- Weren’t you taking apples at six? Nie barłeś jabłek o szóstej?

? Who was taking apples ten minutes ago? Kto brał jabłka 10 minut temu?7. FUTURE SIMPLE WILL (lub SHALL tylko w 1osobie) + I /w przeczeniu: WON’T

! I’ll take your apples tomorrow. Zabiorę twoje jabłka jutro. (dokonany)

? Will you take my apples next day? Zabierzesz moje jabłka jutro?

- She won’t take my apples next week. Ona nie zabierze moich jabłek w przyszłym tygodniu.

? When will they take our apples? Kiedy oni zabiorą nasze jabłka?

! We shall eat your apples. Zjemy twoje jabłka.

8. FUTURE CONTINUOUS WILL ( SHALL) + BE + IV-ing

! I’ll be taking apples tomorrow at six. Jutro o szóstej będę brał jabłka. Will not = won’t

- She won’t be taking apples. Ona nie będzie brała jabłek.

? Will you be taking apples all day tomorrow? Czy jutro cały dzień będziesz brał jabłka?

?-Why won’t you be taking apples on Saturday? Dlaczego nie będziesz brał jabłek w sobotę?

? Where will she be taking apples? Gdzie ona będzie zbierała jabłka?9. PAST PERFECT (operator DID) (?-I) II + HAD + III

! I said I had taken your apples. Powiedziałem, że wziąłem te jabłka. Had not = Hadn’t

! Ann was glad because Tom had bought her apples. Anna była zadowolona ponieważ Tom kupił jej jabłka.

! They were sure Tom had taken the apples. Byli pewni, .ze Tom wziął te jabłka.

! He had taken the apples by seven o’clock. On wziął jabłka do 7 godziny. (..teraz jest 8)

? Whom did you meet after you had arrived? Kogo spotkałeś po przyjeździe?

- I knew he hadn’t been ill. Ja wiedziałem, że on nie był chory.Zobacz także